Všeobecné obchodní podmínky.

Obsah:

Článek

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. DEFINICE
 3. PŘEDMĚT NÁJMU
 4. OBJEDNÁVKA, REZERVACE A NÁJEM
 5. IDENTIFIKACE NÁJEMCE
 6. NÁJEMCE A DALŠÍ OSOBY OPRÁVNĚNÉ
 7. NÁJEMNÉ A DALŠÍ POPLATKY
 8. UZAVŘENÍ SMLOUVY
 9. PŘEDÁNÍ LETECKÉHO SIMULÁTORU
 10. POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S NÁJMEM
 11. DÁRKOVÝ POUKAZ (VOUCHER)
 12. PŘÍPAD POŠKOZENÍ A NÁHRADA ŠKODY
 13. ODDĚLITELNOST USTANOVANÍ
 14. TRVÁNÍ POVINNOSTÍ
 15. ZRUŠENÍ REZERVACE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 16. SHROMÁŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁJEMCE
 17. REGISTRACE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
 18. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST
 19. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 20. PLATNOST

Příloha

 1. PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti MY AIRLINES, a.s., IČ: 04555571, vydané ve smyslu § 1751 Občanského zákoníku, upravují základní podmínky pronájmu leteckého simulátoru letounu Boeing 737 NG, včetně práv a povinností Smluvních stran, a to jak během doby pronájmu, tak i po skončení tohoto Nájmu.
 • Pronajímatel se zavazuje přenechat Nájemci k dočasnému užívání letecký simulátor Boeing 737NG na provozovně Pronajímatele a Nájemce se zavazuje zaplatit za to Pronajímateli Nájemné v dohodnuté výši. Práva a povinnosti tohoto Nájmu stanoví Smluvní vztah a tyto Všeobecné obchodní podmínky, které jsou její nedílnou součástí.

2. DEFINICE

 • Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek a smluvních vztahů z nich vyplývajících budou mít pojmy definované v tomto článku význam zde uvedený, nebude-li dále stanoveno jinak, případně nebude-li jiný výklad vyplývat z kontextu:
 • Bankovní účet pronajímatele znamená běžný účet Pronajímatele uvedený na Internetových stránkách.
 • Ceník znamená aktuální ceník Pronajímatele uvedeného v Nabídce, který určuje výši Nájemného, Jistoty a dalších poplatků z poskytnutých služeb.
 • Dárce je třetí osoba, která provede Rezervaci bez nutnosti uvedení Termínu či Náhradního termínu vlastním jménem ve prospěch Obdarovaného.
 • Dárkový poukaz (Voucher) znamená listinu vydanou Pronajímatelem Dárci ve prospěch Obdarovaného, na základě které je Obdarovaný, za splnění všech podmínek stanovených pro Nájemce v Nabídce a Všeobecných obchodních podmínkách, oprávněn uzavřít Smlouvu s Pronajímatelem a stát se Nájemcem.
 • Délka trvání nájmu znamená možnou délku trvání Nájmu stanovenou konkrétní nabídkou.
 • Doba trvání nájmu znamená časový úsek určující trvání Nájmu stanovený ve Smlouvě.
 • Elektronické nabídky znamenají jakékoli nabídky, aktuality, upozornění, komerční sdělení či akce Pronajímatele nebo jeho obchodních partnerů zasílány Nájemci na kontaktní email nebo jinou kontaktní adresu, kterou uvede v registraci na Internetových stránkách.
 • Identifikační doklad (ticket) je listina obsahující jedinečné identifikační informace o uhrazeném Pronájmu leteckého simulátoru, termínu Pronájmu a identifikace k ověření oprávněnosti čerpání služby. Nájemce je povinen chránit tyto informace proti zneužití třetí osobou.
 • Interiér znamená veškeré vnitřní příslušenství a součást Vozidla, zejména palubní desku, sedadla a odkládací prostory.
 • Internetové stránky znamenají internetové stránky Pronajímatele umístěné na doménách ve vlastnictví Pronajímatele.
 • Letecký simulátor je soubor přístrojů a technického vybavení zajišťujícího simulovaný provoz letadla za využití nejmodernějších technologií tak, aby se jednalo o věrnou simulaci.
 • Nabídka znamená aktuální nabídku Pronajímatele uvedenou na Internetových stránkách, která obsahuje konkrétní nabídku služeb, Ceník a dalších informací týkajících se Pronájmu.
 • Náhradní termín znamená alternativní termín Nájmu určený pro případ, že letecký simulátor není v termínu k dispozici.
 • Nájemce znamená fyzickou (podnikající či nepodnikající) nebo právnickou osobu, která s Pronajímatelem uzavřela Smlouvu, k jejímu uzavření bezprostředně směřuje nebo provedla platnou Objednávku. Nájemcem se rozumí i Účastník nájmu a dále osoba, která provedla registraci na Internetových stránkách a neprovedla platnou Objednávku, čímž se na ni přiměřeně vztahují ustanovení o registraci Nájemce dle článku 16 (Shromažďování a zpracování osobních údajů nájemce) a článku 17 (Registrace na internetových stránkách) a další přiměřeně aplikovatelná ustanovení Všeobecných obchodních podmínek.
 • Nájem znamená závazek Pronajímatele přenechat letecký simulátor k užívání Nájemci za splnění v ní stanovených podmínek a podmínek v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a závazek Nájemce zaplatit za to Pronajímateli Nájemné a další poplatky z poskytnutých služeb ve výši stanovené v Ceníku.
 • Nájemné znamená peněžitou částku za Nájem leteckého simulátoru v dohodnuté výši odpovídající Době trvání nájmu a další poplatky ve výši stanovené v Ceníku.
 • Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 • Obdarovaný znamená osobu odlišnou od Nájemce, pro kterou Nájemce objedná Dárkový poukaz.
 • Objednávka znamená platně provedenou objednávku leteckého simulátoru na určitý Termín přes Internetové stránky nebo jiným způsobem akceptovaným Pronajímatelem.
 • Případ porušení znamená situaci, kdy nastane jakékoli porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek Nájemcem.
 • Případ poškození znamená případ vzniku jakékoli závady či poškození leteckého simulátoru, která nastane v Době trvání nájmu a mění stav funkčnosti leteckého simulátoru.
 • Prohlášení o ochraně osobních údajů znamená prohlášení o ochraně osobních údajů uvedené na Internetových stránkách.
 • Prohlášení o vyloučení odpovědnosti znamená prohlášení o vyloučení odpovědnosti Pronajímatele uvedené na Internetových stránkách.
 • Potvrzení objednávky znamená potvrzení o přijetí Objednávky a platnosti Termínu Pronajímatelem s uvedením detailních informací o Vozidle a Termínu zaslané Nájemci Pronajímatelem.
 • Potvrzení rezervace znamená potvrzení o přijetí platby Nájemného, které obdrží Nájemce po připsání peněžité částky na Bankovní účet pronajímatele nebo jiném způsobu obdržení platby Nájemného Pronajímatelem, kterým vzniká Rezervace.
 • Pronajímatel znamená společnost MY AIRLINES, a.s. jako provozovatel, se sídlem Petrohradská 438/16, Praha 10 IČ: 04555571, DIČ: CZ04555571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21100, tel.: +420 733 738 738, email: info@myairlines.cz
 • Rezervace znamená platně provedenou rezervaci Nájmu, které předchází platně provedená Objednávka a zaplacení Nájemného Pronajímateli.
 • Smlouva znamená smluvní vztah, uzavřený mezi Pronajímatelem a Nájemcem, předmětem které je závazek Pronajímatele dočasně přenechat letecký simulátor k užívání Nájemci za splnění stanovených podmínek a podmínek v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a závazek Nájemce zaplatit za to Pronajímateli Nájemné.
 • Smluvní strany znamenají Pronajímatele a Nájemce, kteří spolu uzavřeli Smlouvu nebo k uzavření Smlouvy svým jednáním směřují.
 • Storno poplatek znamená poplatek za předčasné odstoupení od Smlouvy stanoven ve výši dle podmínek článku 21 (Zrušení Rezervace A Odstoupení Od Smlouvy).
 • Termín znamená konkrétní datum a hodinu začátku a konce pronájmu určený Nájemcem v Objednávce, Rezervaci nebo ve Smlouvě a vymezující Dobu trvání nájmu.
 • Účastníci nájmu znamenají všechny osoby, které jsou v souladu se Smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami oprávněné v Době trvání nájmu užívat letecký simulátor, na které se po přistoupení ke Smlouvě vztahují veškeré povinnosti jako na Nájemce.
 • Všeobecné obchodní podmínky znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky a veškeré další dokumenty, které s nimi nebo se Smlouvou souvisí.
 • Není-li patrný jiný záměr, jsou odkazy na články, odstavce a přílohy odkazy na články, odstavce a přílohy těchto Všeobecných obchodních podmínek. Přílohy připojené k těmto Všeobecným obchodním podmínkám jsou jejich nedílnou součástí.
 • Nadpisy v těchto Všeobecných obchodních podmínkách slouží pouze k usnadnění orientace a nemají vliv na výklad jejich ustanovení.

3. PŘEDMĚT NÁJMU

 • Předmětem Nájmu je letecký simulátor nabízený Pronajímatelem k nájmu v Nabídce. Nabídku je Pronajímatel oprávněn měnit dle své úvahy v souvislosti s jeho momentální schopností plnit závazky z Nájmu.
 • Nabídka není návrhem na uzavření smlouvy s potenciálním Nájemcem dle § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku, ale pouze informací o aktuální nabídce Pronajímatele, která se může stát předmětem Nájmu na základě další dohody mezi Pronajímatelem a Nájemcem.

4. OBJEDNÁVKA, REZERVACE A NÁJEM

 • Platnou Objednávku provádí Nájemce přes internetové stránky a rezervační systém Pronajímatele formou elektronické komunikace, listovou zásilkou, telefonicky nebo na osobním jednání, na základě které zašle Pronajímatel Nájemci Potvrzení objednávky. Pokud Nájemce uskuteční objednávku, je tuto povinen uhradit nejpozději do 5 pracovních dní, jinak se objednávka stává neplatnou.
 • Provedená Objednávka není pro Smluvní strany závazná, pokud nebyla platně provedena Rezervace. Rezervace je platně provedena pokud Nájemce zaplatí Pronajímateli Nájemné a obdrží od Pronajímatele Potvrzení rezervace, čímž se Pronajímatel zavazuje nenabízet předmět pronájmu v Termínu či Náhradním termínu k Nájmu třetím osobám. Pokud třetí osoba provede platnou Objednávku ke stejnému datu a hodině jako Nájemce, obdrží Potvrzení objednávky a provede Rezervaci zaplacením Nájemného, ke kterému Nájemce neprovedl platnou Rezervaci, zaniká Objednávka Nájemce k okamžiku přijetí Nájemného Pronajímatelem od třetí osoby. Pokud Nájemce platbu odeslal bankovním převodem, ale na Bankovní účet pronajímatele byla připsána až po platbě provedené třetí osobou, vrátí Pronajímatel zaplacené Nájemné Nájemci bez zbytečného prodlení na bankovní účet, ze kterého byla platba přijata. Nájemce nemá vůči Pronajímateli nárok na náhradu vzniklé škody vzniklé z pozdě provedené Rezervaci.
 • Doba trvání nájmu je stanovena na konkrétní Termín na základě platně provedené Rezervace.
 • Okamžikem provedení Objednávky Nájemce vyslovuje souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se k dodržování závazků z nich vyplývajících a závazků vyplývajících z podmínek Rezervace v případě jejího platného provedení. Platně provedenou Rezervací se Smluvní strany zavazují k uzavření Smlouvy, od jejíž účinnosti se řídí také podmínkami v ní stanovenými.
 • Pronajímatel je oprávněn odmítnout Objednávku, Rezervaci, uzavření Smluvního vztahu či předání leteckého simulátoru letounu jakémukoli Nájemci a to i v případě Termínu, kdy je letecký simulátor k dispozici, bez udání důvodu. V případě zaplacení Nájmu Nájemcem a pozdějším odmítnutím Rezervace či uzavření Smlouvy, vrátí Pronajímatel zaplacené Nájemné Nájemci bez zbytečného prodlení na bankovní účet, ze kterého byla platba přijata. V případě odmítnuté Objednávky, Rezervace či Smlouvy nemá Nájemce nárok na náhradu vzniklé škody.
 • Pronajímatel garantuje platnost cenové nabídky Nájemného k okamžiku obdržení Potvrzení objednávky zaslaného Pronajímatelem nebo k datu garance cenové nabídky uvedenému na Internetových stránkách.

5. IDENTIFIKACE NÁJEMCE

 • Za účelem Nájmu je Nájemce povinen předložit Pronajímateli identifikační doklad (ticket), nebo prostřednictvím elektronické komunikace jeho jedinečné identifikační číslo, které Nájemce opravňuje k čerpání služeb a to nejpozději do okamžiku rezervace. Pronajímatel je oprávněn vyžádat si další potřebné doklady za účelem ověření platnosti identifikačního dokladu (ticketu). Nájemce a souhlasí s pořízením jejich kopií.

6. NÁJEMCE A DALŠÍ OSOBY OPRÁVNĚNÉ

 • Letecký simulátor je pronajímán standartně jednomu Nájemci. Pokud se letecký simulátor pronajímá více osobám, nebo pokud s Nájemcem jsou při využití leteckého simulátoru přítomny další osoby, pak za tyto plně odpovídá Nájemce.

7. NÁJEMNÉ A DALŠÍ POPLATKY

 • Nájemné musí být zaplaceno nejpozději k okamžiku uzavření Smlouvy. Pokud Nájemce zaplatí Nájemné před okamžikem uzavření Smlouvy, Pronajímatel potvrdí provedenou platbu Nájemného v Potvrzení rezervace v souladu s článkem 4 (Objednávka, Rezervace A Nájem).
 • Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli Nájemné transparentním bankovním převodem, platební kartou, hotově nebo jiným způsobem akceptovaným Pronajímatelem. Konkrétní způsoby stanoví Pronajímatel na Internetových stránkách nebo na adrese provozovny. Pronajímatel může určit jiný způsob platby v případě poškození a jakýchkoliv dalších poplatků vzniklých v souvislosti s Nájmem, a to dle vlastní úvahy i bez uvedení důvodu.
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo navýšit Nájemné o poplatky spojené s realizací finanční transakce platební kartou či platbě ze zahraničí. V případě platby ze zahraničí je Nájemce povinen zajistit uhrazení veškerých poplatků spojených se zahraniční transakcí odesílatelem platby. Pokud Nájemce nezajistí doplacení nákladů Pronajímatele za danou zahraniční transakci, je Pronajímatel oprávněn vrátit platbu odesílateli po odečtení veškerých nákladů s ní spojených.

8. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 • Smlouva se ústně v českém jazyce, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Za předběžné uzavření Smlouvy se považuje již zaslání Potvrzení rezervace či dohoda Smluvních stran formou elektronické komunikace, listovou zásilkou, telefonicky nebo na osobním jednání, čímž vzniká předsmluvní odpovědnost Smluvních stran.
 • Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, Smluvní strany uzavírají Smlouvu na dobu určitou pro konkrétní Termín a hodinu na základě platně provedené Rezervace nebo jiným způsobem určeným dohodou Smluvních stran. Ukončením její účinnosti nejsou dotčena vzájemná práva Smluvních stran týkající se dorovnání vzájemných závazků ani případné nároky Smluvních stran na náhradu vzniklé škody podle platných právních předpisů.

9. PŘEDÁNÍ LETECKÉHO SIMULÁTORU

 • Po uzavření Smlouvy se Pronajímatel zavazuje k předání leteckého simulátoru Nájemci v Termínu stanoveném v Potvrzení rezervace. Pokud Pronajímatel souhlasí se změnou Termínu v hodině nebo dni, může na základě žádosti Nájemce doručené Pronajímateli nejpozději jeden (1) týden před Termínem, předat Nájemci letecký simulátor v tomto dožádaném termínu. Po změně Termínu zůstávají ustanovení Smlouvy, které se netýkají Termínu, beze změny.
 • Pronajímatel předá Nájemci letecký simulátor v odpovídajícím stavu. Pokud Pronajímatel nebo Nájemce zjistí, že nastal Případ poškození nebo částečné nefunkčnosti leteckého simulátoru, je Pronajímatel oprávněn vyhodnotit poškození nebo poruchu a určit další postup, kterým je Nájemce povinen se řídit.
 • Pronajímatel je oprávněn odmítnout předání leteckého simulátoru Nájemci bez udání důvodu. V případě zaplacení Nájmu Nájemcem a pozdějším odmítnutím předání, vrátí Pronajímatel zaplacené Nájemné Nájemci bez zbytečného prodlení na bankovní účet, ze kterého byla platba přijata. V případě odmítnuté Objednávky, Rezervace či uzavření Smluvního vztahu nemá Nájemce nárok na náhradu vzniklé škody.

10. POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S NÁJMEM

 • Nájemce je oprávněn užívat letecký simulátor pouze k účelům, ke kterým je určen a pouze dle pokynů profesionálního instruktora, který je přítomen po celou dobu pronájmu a je Nájemci k dispozici.
 • Během doby trvání nájmu leteckého simulátoru se Nájemce i další přítomné osoby zavazují dodržovat platné pokyny instruktora. V případě nerespektování pokynů má Pronajímatel právo pronájem leteckého simulátoru dočasně omezit, nebo předčasně ukončit a to plně k tíži Nájemce.
 • Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli veškeré škody, které vznikly v souvislosti s užíváním leteckého simulátoru.

11. DÁRKOVÝ POUKAZ (Voucher)

 • Dárce je oprávněn přenechat ve prospěch Obdarovaného zakoupený Dárkového poukazu k pronájmu leteckého simulátoru. Dárkový poukaz je cenným papírem, který vydá Pronajímatel Dárci pouze na základě platně provedené Objednávky a Rezervace. Dárkový poukaz musí být vystaven na jméno Obdarovaného, přičemž Dárce je oprávněn využít Dárkový poukaz sám i stát se Účastníkem pronájmu. Osoba odlišná od Obdarovaného nebo Dárce není bez předchozího souhlasu Pronajímatele oprávněna k jeho využití s výjimkou právního nástupce nebo dědice Obdarovaného nebo Dárce.
 • Dárkový poukaz se předává Dárci, pokud se Dárce a Pronajímatel nedohodnou na jiném způsobu předání Obdarovanému. K využití Dárkového poukazu kontaktuje Obdarovaný nebo Dárce Pronajímatele telefonicky, nebo za využití rezervačního systému a dohodne si s Pronajímatelem termín pronájmu. Od okamžiku uzavření Smluvního vztahu s Obdarovaným se z Obdarovaného stává Nájemce. Pokud uzavře Smlouvu místo Obdarovaného Dárce, od okamžiku uzavření Smlouvy s Dárcem se z Dárce stává Nájemce.
 • Pronajímatel je oprávněn omezit dobu platnosti Dárkového poukazu na určitý časový úsek, po který je platný ode dne vystavení Dárkového poukazu.
 • Doba platnosti Dárkového poukazu je 180 dní, pokud se Pronajímatel s Dárcem nedohodnou jinak.
 • K možnosti uzavřít Smlouvu vyplývající z Dárkového poukazu je Dárce či Obdarovaný povinen předložit Pronajímateli Dárkový poukaz (voucher) v nepoškozené a čitelné podobě a postupovat v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Míru čitelnosti a poškození Dárkového poukazu a možnost jeho uplatnění posoudí Pronajímatel.
 • O tom, zda je z Dárkového poukazu oprávněn Dárce nebo Obdarovaný rozhoduje skutečnost, který z nich předložil Dárkový poukaz Pronajímateli jako první. Za zničený, ztracený nebo znehodnocený dárkový poukaz (voucher) není možné poskytnout plnění nebo náhradu.
 • Dárce je oprávněn vrátit neuplatněný Dárkový poukaz Pronajímateli ve lhůtě 14 dnů ode dne jeho převzetí. V takovém případě Pronajímatel vrátí zaplacené Nájemné po odečtení Storno poplatku na bankovní účet, ze kterého byla platba přijata nebo jiným způsobem dle dohody Smluvních stran.
 • Čerpání Dárkového poukazu (voucheru) platného pro konkrétní datum a čas, je možné po předchozí dohodě s Pronajímatelem měnit. Pronajímatel má v takovém případě právo na uplatnění storno poplatku dle těchto podmínek.
 • Dárkový poukaz (voucher) není možné vyměnit na peněžní částku nebo jiné služby než služby poskytované Pronajímatelem.

12. PŘÍPAD POŠKOZENÍ A NÁHRADA ŠKODY

 • V případě, že během Doby trvání nájmu dojde k Případu poškození nebo jakékoli jiné škodní události, při níž došlo k poškození leteckého simulátoru Nájemcem nebo osobou s Nájemcem v leteckém simulátoru přítomnou, je Nájemce povinen nahradit vzniklou škodu oproti vyúčtování opravy doložené Pronajímatelem.

13. ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ

 • Pokud se kterékoli ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, Smlouvy nebo Smluvního ujednání (což zahrnuje kterýkoli článek, odstavec, jednotlivou větu nebo i jednotlivé slovo) stane nebo bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo Smlouvy.
 • Smluvní strany výslovně prohlašují, že jejich úmyslem je uzavřít Smlouvu i bez ustanovení, která se případně stanou či budou shledána neplatnými či nevymahatelnými.
 • TRVÁNÍ POVINNOSTÍ
  Každá z povinností stanovených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, Smlouvou nebo Smluvním vztahem, která nebude splněna ve lhůtě dané Smlouvou nebo Všeobecnými obchodními podmínkami, zavazuje Nájemce ke splnění i po dni uplynutí této lhůty, pokud Pronajímatel neurčí jiný způsob náhradního plnění nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

14. ZRUŠENÍ REZERVACE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Nájemce je oprávněn zrušit Rezervaci nebo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení identifikačního dokladu (voucheru) písemnou výpovědí zaslanou na adresu Pronajímatele. Pokud započala Doba trvání nájmu, Nájemce již není oprávněn odstoupit od Smlouvy.
 • Zrušení Rezervace i odstoupení od Smlouvy se považují za řádně doručené, pokud byly doručeny na adresu Pronajímatele uvedenou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, nebo na jinou adresu prokazatelně užívanou k oznamování. Pro stanovení platného zrušení Rezervace nebo odstoupení od Smlouvy je rozhodné prokazatelné datum odeslání.
 • Pokud Nájemce zruší Rezervaci nebo odstoupí od Smlouvy před Termínem, zavazuje se uhradit Pronajímateli Storno poplatek ve výši dle délky doby, která předchází Termínu. V případě, že Nájemce zruší Rezervaci v době nejméně 30 dnů před Termínem, je povinen uhradit Pronajímateli Storno poplatek ve výši 30 % z hodnoty Nájemného, v době nejméně 15 dnů před Termínem ve výši 50 % z hodnoty Nájemného a v době méně jak 7 dnů před Termín ve výši 100 %. Po dohodě s Pronajímatelem je možné změnit Termín pro závažné důvody bez povinnosti Nájemce uhradit Storno poplatek. Pronajímatel je oprávněn započíst Storno poplatek oproti zaplacenému Nájemnému.
 • Výpověď i odstoupení od Smlouvy se považují za řádně doručené, pokud byly doručeny na adresu provozovny pronajímatele: Vítězná 18, 110 00 – Praha 1, nebo na jinou adresu prokazatelně užívanou k oznamování druhé Smluvní straně. Pokud se druhá Smluvní strana prokazatelně doručení vyhýbá, má se za to, že byla výpověď doručena 10. dnem ode dne odeslání.
 • Zrušení Rezervace či odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků odstupující Smluvní strany, vzniklých před odstoupením, a článků týkajících se dodržení povinnosti mlčenlivosti, kterými jsou Smluvní strany i nadále vázány.

15. SHROMÁŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁJEMCE

 • Pronajímatel shromažďuje osobní údaje Nájemce nebo dalších osob, které ji zastupují, včetně členů statutárního orgánu v případě Nájemce, který je právnickou osobou. Pronajímatel shromažďuje jen ty osobní údaje, které mu Nájemce sám nebo prostřednictvím svého zástupce dobrovolně poskytl v rámci smluvního vztahu, nebo které Pronajímatel získal z veřejných seznamů nebo které oprávněně získal jiným způsobem. Pronajímatel osobní údaje zpracovává sám.
 • Nájemce souhlasí se zpracování jeho osobních dat a údajů na Internetových stránkách v souladu s článkem 15 (Zrušení Rezervace A Odstoupení Od Smlouvy) nebo podpisem Smlouvy či uzavřením smluvního vztahu. Prohlášení o ochraně osobních údajů se nachází na Internetových stránkách Pronajímatele nebo je připojeno v Příloha 1 (Prohlášení o ochraně osobních údajů).

16. REGISTRACE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

 • Objednávkou, Rezervací nebo Registrací na Internetových stránkách Nájemce souhlasí se zněním Všeobecných obchodních podmínek a se zasíláním Elektronických nabídek Pronajímatele. Pronajímatel neodpovídá za případné chybné nebo mylné informace uvedené v Elektronické nabídce a Nájemce nemá nárok na z nich vzniklou škodu. Zjištěné chybné a mylné informace budou opraveny Pronajímatelem bez zbytečného prodlení.

17. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

 • Jakýkoli spor mezi Smluvními stranami, sporný nárok nebo sporná otázka vzniklá v souvislosti se Smlouvou, smluvním vztahem nebo těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu a včetně otázek souvisejících s mimosmluvními závazky vznikajícími v souvislosti se Smlouvou nebo těmito Všeobecnými obchodními podmínkami), budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.
 • Smlouva, Smluvní vztah, tyto Všeobecné obchodní podmínky a jakékoli mimosmluvní závazky vznikající mezi Smluvními stranami v souvislosti se Smlouvou se řídí českým právem.

18. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že bude vystupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a v souladu s účelem Smlouvy, a že uskuteční veškeré právní úkony, které se ukáží být nezbytné nebo vhodné pro dodržení závazků upravených Smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Nájemce není oprávněn převést či postoupit svá práva, pohledávky, povinnosti či dluhy ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele. K jakýmkoli dodatečným změnám a dohodám podmínek Nájmu je nevyhnutelný písemný souhlas Pronajímatele.
 • Nájemce provedením Registrace, Objednávky nebo Rezervace nebo podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním Všeobecných obchodních podmínek, Prohlášení o ochraně osobních údajů a Prohlášení o vyloučení odpovědnosti uvedeným na Internetových stránkách a s jejich zněním plně souhlasí. Nájemce souhlasí s uložením jeho osobních údajů do databáze nájemců vedené Pronajímatelem.
 • Pronajímatel je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky měnit a to v návaznosti na změny právních předpisů, pravidel a obchodních podmínek třetích osob, které Pronajímatel využívá ke splnění závazků vůči Nájemci, zavádění nových služeb nebo změnu způsobu poskytování služeb. Pronajímatel v takovém případě Nájemce upozorní na změnu Všeobecných obchodních podmínek uvedením zprávy na Internetových stránkách, emailem nebo jiným vhodným způsobem, je-li to možné, v časovém předstihu alespoň 15 dnů. Nájemce se zavazuje s novým zněním Všeobecných obchodních podmínek seznámit.
 • Pronajímatel i Nájemce berou na vědomí ty skutečnosti, že Pronajímatel si vyhrazuje právo nerealizovat službu nebo služby v případě nepředvídaných událostí, které Pronajímatel nezpůsobil a nemohl jim předcházet. Jedná se zejména o případy vzniklé z důvodu náhlé technické chyby nebo poruchy, výpadků elektrické energie nebo jiných mimořádných událostí. V takovém případě má Pronajímatel povinnost změnit termín poskytovaných služeb bez jakékoli sankce.
 • Pokud jde o změny, které Nájemce nemohl rozumně očekávat, a Nájemce do 15 dnů od sdělení informace Pronajímatele o změně Všeobecných obchodních podmínek neprojeví výslovný písemný nesouhlas s novým zněním Všeobecných obchodních podmínek nebo přijímá-li nadále služby poskytované Pronajímatelem, stává se nové znění Všeobecných obchodních podmínek závazné pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to ode dne určeného ve sdělení o novém znění Všeobecných obchodních podmínek. Pokud vysloví Nájemce písemný nesouhlas se zněním nových Všeobecných obchodních podmínek, nebylo započato plnění Nájmu a nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je Nájemce oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 • Práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy nebo se Smlouvou související se promlčí po uplynutí 5 let ode dne, kdy mohly Smluvní strany uplatnit práva ze Smlouvy poprvé.

19. PLATNOST

Tyto VOP nabývají účinnosti 1. září 2016 a jsou účinné do odvolání nebo jejich změny.

MY AIRLINES, a.s.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

 1. Cookies a další podobné technologie
  Na našich stránkách používáme soubory cookies, což jsou malé textové soubory umístěné na Vašem zařízení, které nám umožňují Vaše zařízení poznat při Vaší další návštěvě. Souborů cookies existuje mnoho druhů a slouží rozdílným účelům, pokud daný soubor cookie nepotřebujeme nezbytně nutně k provozování našich stránek, požádáme Vás před jeho uložením o udělení souhlasu, případně se budeme řídit tím, jak jste nastavili ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči.Podle toho, kdo soubory cookies na Vaše zařízení ukládá a dále s nimi pracuje, se cookies dělí na soubory cookies první strany, které vytváří přímo daná internetová stránka, tedy my. Tyto soubory slouží zejména k zajištění správného fungování těchto stránek. Cookies třetích stran nejčastěji slouží marketingovým účelům, ale umožňují rovněž sdílet obsah sociálních sítí nebo vkládat videa. Podrobnosti jsou uvedeny níže pro jednotlivé soubory cookies, které používáme.
 2. MY AIRLINES, a.s., sídlem : Petrohradská 438/13, 101 00 Praha 10 - Vršovice užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek www.myairlines.cz. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce.
 3. Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google, Smartlook a Seznam dále zpracovatelům : Online Strategy, sídlem Masarykovo nábř. 246, Praha 1.
 4. Platnost je uvedena u jednotlivých cookies.
 5. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány prostřednictvím:
 6. Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
 7. Smartlook.com, s.r.o. Sídlo: Milady Horákové 13, 602 00 Brno. Zásady o ochraně osobních údajů najdete na https://www.smartlook.com/cs/help/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju/.
 8. Seznam Sklik je společnost Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČO 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 6493.
 9. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 10. Požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává.
 11. Vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
 12. Požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz správce provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy správce.
 13. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 14. Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:
 15. konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů.
 16. trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů.
 17. remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení.
 18. analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají.
 19. Nastavení správy cookies v prohlížečích:
  Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů naleznete zde:
  Chrome: zde
  Edge: zde
  Internet Explorer: zde
  Firefox: zde